Поняття та види інтелектуальної власності

У Цивільному Кодексі праву інтелектуальної власності присвячена книга четверта, яка розміщена відразу за книгою третьою «Право власності та інші речові права», чим розробники Кодексу мали намір підкреслити соціально–економічне значення інтелектуальної власності, розглядаючи її як підгалузь цивільного права [2].

З урахуванням зазначеного, найпростіше визначити це поняття так: інтелектуальна власність – це власність (тобто ставлення як до своїх власних) на такі результати інтелектуальної діяльності, яким відповідно до закону надається правова охорона. Щодо поділу інтелектуальної власності на види існують деякі розбіжності. Так, відповідно до міжнародних угод (конвенцій) результати інтелектуальної діяльності поділяють на дві основні групи: літературно–художня власність (твори літератури і мистецтва, а також суміжних сфер); промислова власність (охоплює усі результати творчості у галузі техніки) [4].

Суб’єкти права інтелектуальної власності – це особи, яким можуть належати права володіння, легітимації, користування, розпорядження та захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності [5].

Суб’єктами права інтелектуальної власності можуть бути: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності; інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права Інтелектуальної власності.

Творець – це особа, результати інтелектуальної, творчої діяльності якої є або можуть бути визнані об’єктами права інтелектуальної власності [3]. Коло суб’єктів, які визнаються творцями, у законі (ст.421 ЦК) не визначене Iне обмежене певними вимогами до їх віку, стану здоров’я, дієздатності тощо [2]. У зазначеній нормі ЦК [2] наведений лише приблизний перелік осіб, які створюють той чи інший об’єкт права інтелектуальної власності: автор, виконавець, винахідник тощо. Звідси випливає, що для суб’єктів права

інтелектуальної власності характерною є однакова дієздатність суб’єктів творчого процесу. Іншими словами, творцями будь–яких результатів творчої діяльності можуть бути як повнолітні, так і неповнолітні особи. Слід звернути увагу на те, що «творча правосуб’єктність» не збігається із загальною цивільною дієздатністю, яка за загальним правом настає з досягненням фізичною особою 18 років [2]. Суб’єктом права інтелектуальної власності може бути частково дієздатна, обмежено дієздатна або недієздатна особа. Інша річ, що здійснювати авторські права така особа може лише за допомогою інших осіб (батьків, усиновлювача, опікуна, піклувальника тощо).

Інші особи визнаються суб’єктами права інтелектуальної власності, якщо відповідно до ЦК, іншого закону чи договору їм належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності [7]. Наприклад, це може бути особа, якій автор відповідно до закону повністю або частково передав майнові права інтелектуальної власності – видавець літературного твору, який уклав відповідний договір з автором (ст.427 ЦК) [2].

Суб’єктом права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, за певних умов може бути також юридична чи фізична особа, де або у якої працює той, хто створив цей об’єкт. Про це йдеться у ст.429 ЦК, яка розрізняє два випадки: визначення суб’єктів особистих немайнових прав; визначення суб’єктів майнових прав [2].

Щодо особистих немайнових прав як загальне правило встановлено, що на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, такі права належать працівникові, який його створив [8]. Водночас у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть належати юридичній чи фізичній особі, де або у якої працює творець.

У зв’язку з цим слід нагадати, що авторське право традиційно виходило з того, що у більшості випадків твір, створений у порядку виконання службового завдання, належить роботодавцю, з яким автор перебуває у

трудових відносинах. Проте ст.429 ЦК підходить до вирішення цього питання з більш демократичних позицій, загалом надаючи перевагу інтересам працівника, що створив об’єкт права інтелектуальної власності [2].

Слід підкреслити, що об’єктом права інтелектуальної власності є не кожен результат творчої діяльності, а лише той, який відповідає вимогам закону. Будь–який твір літератури, науки і мистецтва, та інші підпадають під охорону права, якщо вони відповідають вимогам закону. Науково–технічним результатам правова охорона надається лише на підставі відповідної кваліфікації спеціальним державним органом управління і видачі правоохоронного документа [9]. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності обмежується лише територією України. Охорона прав на зазначені об’єкти на території інших держав здійснюється лише на підставі відповідних міжнародних конвенцій і договорів.

Відповідно до переліку об’єктів, що міститься у ст.420 ЦК, визначаються і види права інтелектуальної власності в Україні [2]:

1) право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) – гл.36 ЦК [2];

2) право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) – гл.37 ЦК [2];

3) право інтелектуальної власності на наукове відкриття (гл.38 ЦК) [2];

4) право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (гл.39 ЦК) [2];

5) право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми (гл.40 ЦК) [2];

6) право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію (гл.41 ЦК) [2];

7) право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин (гл.42 ЦК) [2];

8) право інтелектуальної власності на комерційне найменування (гл.43

ЦК) [2];

9) право інтелектуальної власності на торговельну марку (гл.44 ЦК) [2];

10) право інтелектуальної власності на географічне зазначення (гл.45 ЦК) [2];

11) право інтелектуальної власності на комерційну таємницю (гл.46 ЦК) [2].

Встановлення права інтелектуальної власності охоплює дві ситуації: виникнення права інтелектуальної власності; набуття права інтелектуальної власності. Залежно від того, про яку ситуацію йдеться, можна говорити про первинні (виникнення) і вторинні (набуття) способи встановлення права інтелектуальної власності

У випадку виникнення права інтелектуальної власності йдеться про встановлення права інтелектуальної власності вперше – раніше його не існувало, а потім виникли відповідні правовідносини [4]. У цьому разі підстави виникнення цивільних прав та обов’язків є первинними – вони виникають вперше. Це – створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, яке супроводжується у необхідних випадках вчиненням творцем легітимаційних дій (ст.44 ЦК) [2].

У випадку набуття права інтелектуальної власності, воно виникає з підстав, що мають вторинний характер. Зокрема таке право можна набути в результаті отримання необхідних документів, правонаступництва, передання автором майнових прав інтелектуальної власності іншій особі (ст.427 ЦК) [2].

У цьому разі підставою виникнення відповідних правовідносин вже є не тільки сам акт творчості (легітимований у необхідних випадках відповідно до вимог закону), а складна юридична сукупність (створення об’єкта права інтелектуальної власності і подія – смерть автора і відкриття спадщини; створення об’єкта права інтелектуальної власності і право–чин, спрямований на його передачу, тощо) [8].

 

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика