Чинним законодавством про працю не передбачено обов’язковість ФОП мати штатний розпис (Лист Мінсоцполітики від 21.05.2019 р. N 34/0/23-19/133)


Источник фото

Теми: До початку роботи працівника необхідно подати до ДФС повідомлення про прийняття його на роботу (ТЕКСТ)

ЩО таке контрольовані операції: ДФС України ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ. від 18.04.2018 р. N 1699/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

ДФС: Щодо подання звітності фізичними особами — підприємцями, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (лист ДФС від 16.03.2018 р. № 1042/М/99-99-13-02-01-14/ІПК)

Щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з уступки права вимоги (лист ДФС від 12.03.2018 р. № 957/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

«Щодо оподаткування спадщини, отриманої фізичною особою — резидентом за кордоном», лист ДФС України від 14.12.2017 № 16785/К/99-95-42-02-14

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.05.2019 р. N 34/0/23-19/133

Юридичним департаментом Мінсоцполітики розглянуто Ваше звернення від 05.05.2019 р. та в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Поняття "фізична особа — підприємець" в сукупності теж охоплюється поняттям "фізична особа", оскільки громадянин, який бажає реалізувати своє конституційне право па підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур лише набуває нової ознаки — "підприємець", не втрачаючи при цьому статусу фізичної особи.

Відповідно до частини першої статті 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Оскільки фізична особа — підприємець у розумінні норм КЗпП виступає роботодавцем, то він має вести кадрову документацію.

Зокрема, на нашу думку, фізична особа — підприємець має оформляти локальні акти, укладати трудові договори у письмовій формі, вести трудові книжки працівників та може вести книгу реєстрації локальних актів, розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку, вести табелі обліку використання робочого часу тощо.

Чинним законодавством про працю не передбачено обов'язковість фізичної особи — підприємця мати штатний розпис.

Прийняття на посаду, не передбачену штатним розписом, можливе на підставі договору цивільно-правового характеру. При виконанні робіт, наданні послуг на підставі трудового договору повинні бути дотримані вимоги трудового законодавства, а при укладанні цивільно-правового договору на виконання певної роботи або за надання певних послуг слід керуватися цивільним законодавством.

Особа, яка виконує роботу на підставі цивільно-правового договору, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик. Законодавство про працю на такі відносини не поширюється.

Наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 р. N 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.09.2005 р. за N 1442/11722 (зі змінами), затверджено Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі — Інструкція).

Пунктом 1.1 розділу 1 "Загальні положення" Інструкції встановлено, що дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (далі — підприємства), а також на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту

О. Туліна

 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 21.11.2016 г. N 5907/0/10-16/06

Согласно ч. 1 ст. 3 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) законодательство о труде регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.

Следовательно, нормы законодательства о труде распространяются, в том числе на трудовые отношения, возникающие между работником и физическим лицом — предпринимателем (далее — предприниматель).

Законодательством о труде прямо не предусмотрена обязанность предпринимателя вести указанную в обращении кадровую документацию при применении наемного труда.

Вместе с тем, согласно ст. 29 КЗоТ до начала работы по заключенному трудовому договору собственник или уполномоченный им орган обязан, в частности ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

Согласно ст. 2 Закона Украины "Об отпусках" (далее — Закон) право на отпуска имеют граждане Украины, находящиеся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающие по трудовому договору у физического лица.

Статьей 10 Закона, в частности установлено, что очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются собственником или уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом, и доводится до сведения всех работников.

Собственник или уполномоченный им орган обязан вести учет отпусков, предоставляемых работникам.

Приказом Государственного комитета статистики Украины от 28.09.2005 г. N 286 утверждена Инструкция по статистике количества работников (далее — Инструкция).

Инструкция содержит основные методологические положения относительно определения показателей количества работников в формах государственных статистических наблюдений с целью получения объективной статистической информации относительно занятости работников и размеров их оплаты труда.

Пунктом 1.6 р. I "Общие положения" Инструкции, в частности, установлено, что к первичной учетной документации для определения количественного состава работников, в частности, относится приказ (распоряжение) о приеме на работу, переводе на другую работу, прекращении трудового договора, личная карточка, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска, табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.

Для достижения цели утвержденной Инструкции вышеупомянутая первичная учетная документация должна вестись, в том числе и предпринимателем, поскольку исходя из содержания абзаца второго п. 1.1 р. I "Общие положения" Инструкции действие Инструкции распространяется, в том числе и на такую ​​категорию работодателей.

Составление штатного расписания необходимо в работе с персоналом. На основании штатного расписания принимаются решения, в частности о приеме, переводе работников на другую работу, установлении должностного оклада, тарифной ставки (оклада) конкретному работнику.

Наличие штатного расписания является гарантией обеспечения прав работников на труд, защиту от незаконного увольнения и оплату труда.

Подытоживая изложенное, а также с целью недопущения нарушения законодательства о труде, во избежание случайных ошибок в работе с персоналом и как следствие возможного возникновения трудовых споров, предпринимателю необходимо вести кадровую документацию при применении наемного труда.

Первый заместитель Министра

О. Крентовская

 

 

Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *