Класифікація державних службовців

Державно-службова посада — це визначена структурою та штатним розкладом первинна структурна одиниця органу державної влади (організації) та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами (посадові інструкції) коло службових функції та повноважень [5]. Іншими словами, посада — це юридичний опис, який визначає соціальний статус (відносини з вищими, нижчими і рівними посадами), організаційний статус (місце посади в структурі органу) та правовий статус державного службовця (коло повноважень, функції, права, обов¢язки) [2].

Категорії посад державної служби

 1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.
 2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:

1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) — посади:

 • Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
 • керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
  • керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;
  • керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

  2) категорія «Б» — посади:

  • керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;
  • керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;
  • керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів;
  • керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;
  • заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

  3) категорія «В» — інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».

  1. Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності [5].

  Д.Бахрах за характером виконуваної роботи поділяє державних службовців на два види: цивільні та мілітаризовані [7]. Ще один підхід передбачає класифікацію посад на основі таких критеріїв: способу вступу на посаду та функцій, які закріплені за посадою. Відповідно до першого всі

 • державні службовці можуть поділятися на дві великі категорії: службовці, які обіймають посади на основі конкурсного відбору — так звані кар»єрні службовці, та службовці, посади яких заміщуються шляхом виборів, призначення або за контрактом -позакар¢єрних службовців[3]. За другим критерієм — характером закріплених за посадою функцій –службовців можна класифікувати на такі групи: державних службовців, яю обіймають політичні, адміністративні, патронатні, консультативні, допоміжні посади, іншими словами — керівники, спеціалісти і технічні виконавці.

  Керівники визначають мету діяльності організації, планують її роботу, приймають рішення, відповідають за добір та розміщення кадрів, здійснюють контроль за їх діяльністю[1]. Спеціалісти виконують роботу, що потребує спеціальних знань і трудових навичок, але вони не належать до категорії керівників. Технічні виконавці — це службовці, які займаються підготовкою та оформленням документів, господарським обслуговуванням, веденням діловодства [3]. Тобто вони створюють умови для нормального функціонування установи, організації, де працюють.

  За внутрішніми адміністративно-правовими критеріями персонал державних службовців поділяють на представників влади, посадових осіб і технічних працівників. Такий класифікаційний підхід носить досить умовний характер, але в цілому чітко прослідковується тенденція, відповідно до якої політико-організаційні та допоміжні посади обіймають позакар¢єрні державні службовці, а адміністративні — переважно кар¢єрні державні службовці, хоча й серед них є такі, що працюють за контрактом або призначені на посаду[2].

  Прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов¢єязаних зі службою, проводиться в Україні відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються. Отже, просування по службі, що відбувається в межах державних посад, категорій і рангів, складає в сукупності службову кар¢єру державного службовця.

 • Таким чином, державні службовці традиційно розглядаються з погляду юридичної класифікації, яка поділяє їх на: представників влади; посадових осіб; допоміжно-технічний або обслуговуючий персонал.
Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *