Об’єкт криміналістичного дослідження документів

Під загальноправовим визначенням документа розуміють письмовий акт чи спеціальний предмет, що фіксує (посвідчує) знаками природної мови або інших знакових систем (наукових, технічних і т. ін.) волевиявлення, процеси і результат діяльності людей, відомості про інші факти, значення яких визначається повноваженнями автора, порядком виготовлення і дотриманням встановлених реквізитів [5].

У криміналістиці під документом розуміється письмовий акт (або інший предмет), на якому за допомогою письма чи інших знакових систем зафіксовані (засвідчені) відомості про обставини, що відносяться до справи, які піддаються спеціальним дослідженням з метою з’ясування їх доказового значення [7].

За своїм цільовим призначенням, формою і характером змісту документи можуть бути різними, однак при всьому їхньому різноманітті можна сформулювати загальні вимоги, яким повинен відповідати письмовий документ: у документі повинні міститися відомості про визначені обставини і факти; відомості про факти й обставини, відображені в документі, повинні мати відношення до суті справи, що розглядається; виклад і посвідчення обставин і

фактів, що містяться в документі, здійснюється установою чи посадовою особою в межах посадової компетенції [9].

Якщо документ виходить від громадянина, то посвідчення і виклад обставин здійснюється в межах його правомірності і фактичної поінформованості. Якщо документ не задовольняє хоча б одну з перерахованих вимог (умов), він не може бути прийнятий як достовірний. Відомості, що містяться в ньому, стають сумнівними.

Документи займають одне з найважливіших місць серед інших речовинних доказів. Потреба в криміналістичному дослідженні документів виникає при розслідуванні найрізноманітніших злочинів, оскільки документ може бути як предметом злочину (наприклад, злочини, передбачені ст. 215, 358, 366 КК[3]), знаряддям його вчинення, вразі, коли підроблений документ  використовується злочинцем. Документ може виступати  і носієм інформації по розслідуваній справі, бути доказом вчинення злочину чи правопорушення.

Експертиза документів має значення й у цивільних справах при заяві суперечки про підробку. В даному разі вирішується питання чи є документ дійсним і чи має юридичне значення для сторін по справі. Якщо самі дії особи, яка виготовила підробку, будуть містити склад злочину, результати дослідження можуть виступати підставою для відкриття кримінальної справи [10].

Документи є предметом криміналістичного дослідження, якщо вони служать речовими доказами в кримінальних справах або письмовими доказами в цивільних справах. У криміналістиці поняття документа відноситься тільки до письмових актів; це, насамперед, рукописи, акти, надруковані на друкарській машинці, виготовлені на множильних апаратах і типографський спосіб. Поняття документа охоплює не тільки записи, виконані буквами того або іншого алфавіту, але й умовні письмові зображення (креслення).

Аналіз судово–слідчої практики показує, що знаряддям вчинення багатьох злочинів у сучасних умовах є підроблені документи. Всі документи, які найбільш часто стають об’єктами підробки, за своїм призначенням можуть диференціюватися на такі види: договори та супутні їм документи (гарантійні

листи, доручення): документи бухгалтерського обліку (первинні та звітні): розрахункові документи; внутрішня облікова документація суб’єкта господарювання; документи, що посвідчують особу, рівень її освіти (паспорти, атестати, дипломи); паперові гроші та цінні папери: технічні паспорти па автомототранспорт тощо [8]. Документи з ознаками підробки стають носіями криміналістично значимої інформації, яка необхідна для встановлення істини по справі.

Серед великої кількості документів с група особливо важливих, підробка яких являє підвищену небезпеку для держави, до їх числа відносяться: грошові білети, облігації державних позик, лотерейні білети, чеки, ощадні книжки, проїзні квитки на різні види транспорту, знаки поштової оплати, деякі особисті документи громадян – паспорта, військові квитки, свідоцтва про народження, дипломи і атестати, посвідчення водія і т. ін. Всі ці документи забезпечуються захисними засобами, які затрудняють їх підробку і таким чином полегшують її розпізнання називають конгревними від імені винахідника В. Конгрева, який рекомендував їх вперше для захисту паперових грошових знаків від підробки шляхом забезпечення паперу тисненим зображенням [5].

Таким чином, документом вважається об’єкт, в якому зафіксована значима інформація, яка може нести юридичне значення, або ж таке значення має сам документ. Документи можуть виступати об’єктом судово–криміналістичного дослідження, оскільки можуть мати певне значення по розслідуваній справі, тому що документ несе фактичну чи доказову інформацію по справі, або сам виступає речовим доказом.

 

 

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *